Terapia pedagogiczna

Na czym polega terapia?

Celem zarówno współpracy z pedagogiem jak i terapii pedagogicznej jest wspieranie dziecka z trudnościami i deficytami rozwojowymi we wszechstronnym rozwoju w zakresie wszystkich jego obszarów – rozwoju emocjonalnego, umysłowego, społecznego, fizycznego. W ramach wsparcia pedagogicznego podejmujemy oddziaływania mające na celu stymulowanie i usprawnianie funkcji psychomotorycznych, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach szkolnych, eliminowanie niepowodzeń szkolnych i w konsekwencji wzmacnianie samooceny i poczucia własnej wartości u dziecka.

Do psychiatry możemy udać się bezpośrednio lub po tym, jak poradzi nam taką wizytę psycholog lub lekarz pierwszego kontaktu.

Terapią pedagogiczną obejmujemy przede wszystkim:

  • dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafią, dysortografią)
  • dzieci z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową
  • dzieci o obniżonej sprawności manualnej
  • dzieci z trudnościami w uczeniu się (czytania, pisania, ortografii, matematyki, języków obcych)
  • dzieci z niską samooceną, nieśmiałych
  • dzieci o zaburzonym słuchu fonematycznym
  • dzieci z ogólnymi problemami w nauce
  • dzieci z problemami z koncentracją uwagi
  • dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim)
  • Metody pracy z dzieckiem dobieramy w zależności od jego problemów, biorąc pod uwagę wiek dziecka, poziom rozwoju psychoruchowego i ew. stopień niepełnosprawności.

Brak osiągnięć w nauce i częste niepowodzenia zazwyczaj wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu i innych czynnościach szkolnych. Z kolei trudnościom szkolnym często towarzyszą także trudności wychowawcze, zaburzenia aktywności, zaburzenia emocjonalne, a często również zaburzenia relacji społecznych.

Terapię pedagogiczną prowadzi się w formie indywidualnej lub grupowej, by spowodować określone, pozytywne zmiany w zakresie sfery poznawczej i emocjonalno – motywacyjnej oraz wiedzy i umiejętnościach dziecka.

Terapia pedagogiczna stwarza dzieciom z zakłóceniami rozwojowymi możliwości wszechstronnego rozwoju, a ich rodzicom konsultacje i porady związane z rozwiązywaniem problemów wychowawczych.