Badania psychologiczno-pedagogiczne

Na czym polega badanie pedagogiczne:

Badanie pedagogiczne poprzedza rozmowa z uczniem i rodzicem. Zakres badania uzależniony jest od wieku badanego dziecka oraz rodzaju problemu. W trakcie badania pedagogicznego sprawdza się znajomość zasad ortograficznych, stopień opanowania umiejętności czytania i pisania oraz funkcje słuchowo - językowe. Analizuje się także przyniesioną dokumentację pracy własnej nad problemem, np. ćwiczenia ortograficzne lub zeszyt z terapii pedagogicznej (w przypadku powtórnego badania). Przeciętny czas trwania badania wynosi od 2 do 3 godzin.

Badanie psychologiczne umożliwia:

 • określenie potencjalnych możliwości dziecka,
 • wyjaśnienie przyczyn trudności dziecka w uczeniu się, przyswajaniu materiału szkolnego, opanowywaniu techniki czytania i pisania,
 • wyjaśnienie przyczyn problemów wychowawczych, zaburzeń zachowania,
 • poradnictwo w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu,
 • określenie dojrzałości szkolnej,
 • określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej koniecznych do złagodzenia obserwowanych trudności i problemów.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:

 • ustalanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 • rozpoznawanie dysleksji,
 • analizowanie przyczyn trudności wychowawczych,
 • wnioskowanie o obniżenie wymagań szkolnych,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania i dysharmonii rozwojowych,
 • kwalifikowanie do szkolnictwa specjalnego,
 • ocenę gotowości szkolnej,

Diagnoza psychologiczna dotyczy:

 • rozwoju funkcji poznawczych,
 • rozwoju emocjonalno-społecznych,
 • rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych.