Badania na broń

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ( Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z poźn zm., Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549) osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na broń muszą przejść obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne.

Badania na broń

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ( Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z poźn zm., Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549) osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na broń muszą przejść obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne.

Badania na broń

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa ( Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z poźn zm., Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549) osoby ubiegające się o uzyskanie pozwolenia na broń muszą przejść obowiązkowe badania lekarskie i psychologiczne.

Pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

 1. Niemającym ukończonych 21 lat, z wyjątkiem członków organizacji sportowej, Polskiego Związku
  Łowieckiego, stowarzyszenia obronnego, którym pozwolenie może być wydane po ukończeniu 18lat,
  jednakże tylko na broń służącą do celów sportowych lub łowieckich.
 2. Z zaburzeniami psychicznymi, októrych mowa w ustawie zdnia 19 sierpnia 1994r. oochronie zdrowia
  psychicznego (Dz.U. z2020 r. poz. 685).
 3. O znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;
 4. Wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;
 5. Uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 6. Nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
  skarbowe,
 • skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:
  – przeciwko życiu i zdrowiu,
  – przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
  odurzającego albo gdy sprawca zbiegł zmiejsca zdarzenia.

Badanie psychologiczne składa się z 2 części:

 1. Rozmowy z psychologiem
 2. Części testowej, gdzie przy użyciu standaryzowanych metod badawczych oceniana jest sprawność intelektualna, osobowość, funkcjonowanie w sytuacjach trudnych, poziom dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

 

Badania wykonywana są tylkoprzez uprawnionych psychologów na zasadach określonych w Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną.

Badania i wymagane orzeczenia wydawane są raz na pięć lat. Od orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie. Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie.

Adres:

ul. Polna 13/13A,
klatka C (parter),
97-300 Piotrków Trybunalski

Kontakt:

+48 533 983 934
rejestracja@razemq.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek, środa, 
9:00 – 18:00 
Wtorek
12:00 – 20:00 
Czwartek
9:00 – 20:00 
Piątek
12:00 – 18:00