Specjaliści

mgr Katarzyna Chałubek

ligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki I i II stopnia, trener grafomotoryki, rewalidator

Ukończyła studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – oligofrenopedagogika, studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej, edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej.

Obecnie jestem na etapie doskonalenia warsztatu pracy z zakresu edukacji i terapii osób ze spektrum autyzmu oraz niedowidzeniem na studiach podyplomowych. Na co dzień pracuje jako rewalidator z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej.

mgr Magdalena Jackowska

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Jestem psychoterapeutą poznawczo – behawioralnym w trakcie szkolenia oraz certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień.

Oferuję pomoc osobom cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, borykajacym się z obniżonym poczuciem własnej wartości, dotkniętym uzależnieniem bliskiej osoby oraz uzależnionym.

mgr Katarzyna Jastrzębska

Psycholog oraz psychoterapeuta poznawczo – behawioralny

Absolwentka studiów magisterskich na uksw w warszawie oraz podyplomowych
W szkole psychoterapii poznawczo- behawioralnej w warszawie.

10 letnią praktykę zawodową zdobyła pracując w oddziałach szpitalnych w
Ssw im. K. Kopernika w piotrkowie tryb.

Swoją pracę poddaje regularnej superrewizji, jest członkiem pttpib.

Zakres wsparcia:

Psychoterapia indywidualna dla młodzieży oraz dorosłych
Prowadzi konsultację oraz wsparcie psychologiczne dla osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.

mgr Anna Manios

psycholog

Jestem psychologiem i terapeutą uzależnień z 9-letnim stażem. Interesuje mnie człowiek, każdy, ale w szczególności ten, który zgłasza się do mnie po pomoc.
Opowiedz mi o swoim problemie, a ja spróbuję poprowadzić Cię w Twojej drodze do rozwiązania.

ZAKRES WSPARCIA: terapia uzależnień, zaburzenia depresyjne i lękowe, PTSD, radzenie sobie ze stresem, interwencja kryzysowa, samoocena i kompetencje społeczne, terapia par

mgr Renata Rudzka

logopeda

Jestem wieloletnim pedagogiem z dużym doświadczeniem. Ukończyłam także czterosemestralne studia podyplomowe z zakresu logopedii w Wyższej Szkole
Komunikowania, Politologii i stosunków Międzynarodowych w Warszawie.

Prowadzę diagnozę logopedyczną zaburzeń mowy a także terapię (opóźnionego rozwoju mowy, wad artykulacyjnych, niepłynności mowy itp.). Staram się rozwijać swoje umiejętności, a zdobytą wiedzę wykorzystuje w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Uczestniczę w szkoleniach logopedycznych prowadzonych przez uznane autorytety z dziedziny logopedii.

Możliwość sprawnej komunikacji z otoczeniem wpływają na rozwój dziecka i jakość dalszego dorosłego życia, dlatego poprawna mowa jest bardzo istotna.

mgr Marta Ałaszewska

psycholog, pedagog

Absolwentka studiów psychologicznych oraz studiów pedagogicznych.

Pracuję w oparciu o zasoby klienta. Celem jaki sobie stawiam jest znalezienie jego mocnych stron i towarzyszenie mu w odkrywaniu przez niego nowych możliwości i rozwiązań, które będą mu służyły.

Fascynuje mnie człowiek i jego potencjał. Jestem osobą otwartą i akceptującą ludzi niezależnie od ich poglądów, narodowości, wiary czy orientacji seksualnej.

Zajmuję się pomocą klientom zgłaszającym się z:

– sytuacjami kryzysowymi,
– poczuciem pustki,
– diagnoza trudności w uczeniu się,
– problemy w relacją rodzinnych i parach,
– niezadowolenie z siebie/swojego życia,
– trudnościami z radzeniem sobie ze stresem,
– poczuciem samotności,
– niskim poczuciem własnej wartości,
– potrzebą nauczenia się pewnych umiejętności psychologicznych –
psychoedukacja.

mgr Hanna Paradecka

logopeda

“W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie.”

Jeśli chcesz tak pięknie wymawiać każde słowo to zapraszam.
Nazywam się Hanna Paradecka i jestem logopedą z 10-letnim stażem oraz oligofrenopedagogiem, czyli terapeutą osób z niepełnosprawnością intelektualną.

mgr Martyna Koper

psycholog, seksuolog

Pracuję pomocowo z młodzieżą oraz osobami dorosłymi, również z parami w kryzysach, zaburzeniach emocjonalnych, problemach w sferze seksualnej, oraz z osobami
z niepełnosprawnością intelektualną w radzeniu sobie z funkcjonowaniem społecznym i emocjonalnym.

mgr Justyna Wiśniewska-Adamczyk

psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, terapeuta EMDR

Certyfikaty:

Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna Dzieci i Młodzieży (Centrum CBT)

I stopień studiów podyplomowych w Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej (Uniwersytet SWPS)

Terapia EMDR (Uniwersytet SWPS)

mgr Karol Adamczyk

psycholog, terapeuta par, trener EEG Biofeedback II stopnia, pedagog

Ukończyłem studia neurokognitywistyczne, dzięki którym posiadam również wiedzę z zakresu neurologii oraz psychologii.

Jestem ponadto absolwentem jedynych w Polsce akredytowanych przez Polskie Towarzystwo Neurofizjologii Klinicznej szkoleń z zakresu Terapii Biofeedback prowadzonych przez najwybitniejszych specjalistów w kraju.

Wiedzę z zakresu terapii par uzyskałem poprzez szkolenia z tego zakresu na brytyjskim Holbeck College („Couples Counselling” ) oraz amerykańskiej Transformation Academy („Relationship Coaching”).

mgr Olga Ziółkowska

pedagog, logopeda, terapeuta osób z autyzmem oraz zespołem Aspergera

Nazywa się Olga Ziółkowska  jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagogiem, terapeutą osób z autyzmem oraz Zespołem Aspergera, terapeutą pedagogicznym, logopedą, surdopedagogiem, trenerem terapii ręki oraz certyfikowanym trenerem Metody Dobrego Startu. Prowadzę liczne zajęcia dodatkowe dla dzieci w zakresie Jogi dla dzieci, logorytmiki, treningu umiejętności społecznych oraz symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania.Różnorodne doświadczenia pedagogiczne i terapeutyczne zdobywałam pracując z dziećmi w przedszkolach integracyjnych oraz specjalnych. Organizowałam również Wczesne Wspomaganie Rozwoju.

mgr Iwona Gajda

psycholog oraz certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-
behawioralny

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku:

  • psychologia w specjalności psycholog kliniczny na SWPS w Katowicach,
  • czteroletniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej na Uniwersytecie
    SWPS. Posiadam certyfikat terapeuty poznawczo – behawioralnego ( nr 899).
    Swoją pracę poddaje regularnej superrewizji, jestem członkiem PTTPiB (Polskiego
    Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Zakres wsparcia:
psychoterapia indywidualna dla dzieci i młodzieży w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej w zakresie:
– zaburzeń lękowych (pod postacią specyficznych fobii, lęku społecznego) w tym PTSD (zaburzenia stresu pourazowego, które pojawia się jako następstwo traumatycznego wydarzenia w życiu dziecka),
– zaburzeń depresyjnych,
– zaburzeń obsesyjno – kompulsyjnych
– zaburzeń odżywiania
– prowadzę konsultacje dla rodziców dzieci z problemami wychowawczymi
i rozwojowymi.

Posiadam 8-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

mgr Marta Dziubałtowska

psycholog oraz certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-
behawioralny

Absolwentka studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Posiada 12 – letnią praktykę zawodową, z czego 11 lat to praca w poradnictwie (poradnia psychologiczno – pedagogiczna) – m.in. w obszarze diagnozy i terapii psychologicznej. Swoją wiedzę i umiejętności doskonali na bieżąco poprzez szkolenia z zakresu interwencji kryzysowej, pracy z dzieckiem o specyficznych potrzebach wychowawczych i edukacyjnych, profilaktyki uzależnień i wiele innych.

Zakres wsparcia:
– Konsultacje psychologiczne.
– Indywidualna terapia psychologiczna dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
– Diagnoza psychologiczna – szczególnie w obszarze różnego rodzaju trudności edukacyjnych, wychowawczych, zakłóceń funkcjonowania emocjonalnego itp.

mgr Katarzyna Sobańska

fizjoterapeuta oraz certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia.
Ukończyła studia podyplomowe: integracja sensoryczna.
Jest członkiem krajowej Izby Fizjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Integracji Sensorycznej.

Zakres wsparcia:
– rehabilitacja dorosłych, młodzieży I dzieci.
– integracją sensoryczną dzieci (diagnoza I terapia si).

mgr Katarzyna Imielczyk

pedagog

Jestem pedagogiem z długoletnim doświadczeniem w
zakresie:

– diagnozowania trudności w nauce, czytaniu, pisaniu

– diagnozowania i terapii trudności emocjonalnych, w konfliktach z rówieśnikami

– terapii pedagogicznej trudności w czytaniu i pisaniu, arteterapii dla dzieci z problemami rozwojowymi i emocjonalnymi

– prowadzę zajęcia dla dzieci uzdolnionych plastycznie w różnym wieku

mgr Patrycja Kołasińska

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener umiejętności społecznych

Wieloletnie doświadczenie jako oligofrenopedagog, pracujący na co dzień w szkole podstawowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Duże doświadczenie w pracy z dziećmi w gabinetach integracji sensorycznej oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią integracji sensorycznej.