,,Metoda Dobrego Startu” należy do metod wspomagania rozwoju psychomotorycznego, edukacji i terapii, angażujących uczenie się wielozmysłowe: wzrokowo – słuchowo – dotykowo – kinestetyczno – ruchowe oraz funkcje językowe i wykonawcze.

Jej celem jest kształtowanie mowy, przygotowanie dzieci do nauki czytania i pisania, uczenie rysowania, poznawanie liter i cyfr.
Obserwacja zachowania dziecka podczas wykonywania ćwiczeń, sposobu rozwiązywania zadań oraz analiza niepowodzeń i błędów, jakie popełniło, daje okazję do poznania dziecka, jego trudności i ich przyczyn. Metoda Dobrego Startu ma również aspekt diagnostyczny oraz pełni funkcje korekcyjne poprzez wyrównywanie deficytów rozwojowych.

Metoda Dobrego Startu ma zastosowanie dla szerokiej grupy dzieci. W przypadku dzieci młodszych (już od 3-4 roku życia) stosuje się ją w celu aktywizowania rozwoju, w odniesieniu do 5-6 latków celem jej jest przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.

Wiodące znaczenie ma jednak jako metoda usprawniania dzieci o zaburzonym i nieharmonijnym rozwoju oraz przejawiających zaburzenia zachowania.
Praca tą metodą przydatna jest więc w przypadku dzieci niepełnosprawnych intelektualnie, dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, dzieci autystycznych, dzieci „z ryzyka dysleksji” i dyslektycznych.

Metoda ta zapobiega trudnościom wczesnoszkolnym, a skuteczność tej metody zależy od wiernego i dokładnego wykonywania wszystkich zalecanych przez nią ćwiczeń.

Zajęcia prowadzi: Katarzyna Chałubek -pedagog